Tuesday, May 7, 2013

Remote controller for walaoke

Phần mềm mới đã làm hòm hòm tên là Remote Controller For Walaoke (RC4W - client)

Phần mềm này dùng để điều khiển từ xa Walaoke (một chương trình phát karaoke trên PC)
Trong phần mềm RC4W có màn hình login liên quan đến hướng dẫn về cách làm layout của android.

Blog của phần mềm này ở đây: http://rc4w.blogspot.com/

Blog này không giới thiệu nhiều, chỉ nói qua qua thế thôi.

No comments:

Post a Comment