Sunday, August 26, 2012

Các thành phần của android

Lược dịch từ cuốn The Busy Coders Guide to Android Development(2011)

Các thành phần chính của android gồm có:Activity

Đây là viên gạch của giao diện android. Có thể hình dung nó giống như form, dialog ở windows. Nhưng android hỗ trợ để có thể có rất nhiều activity đơn giản rẻ tiền, để mà người dùng có thể ấn thoải mái, tạo thêm activity, chuyển giữa các activity và BACK để trở lại cái trước đó thật nhanh.

Service

Service - dịch vụ. Thường chạy nền, dùng để làm các việc như chơi nhạc nền, cập nhật tin tức, đồng bộ, hay là điều khiển activity không còn sử dụng, ....

Content Providers

Cung cấp dữ liệu của bất kì kiểu dữ liệu nào trong hệ thống, có thể được sử dụng bởi nhiều chương trình. Nó có thể là dữ liệu danh bạ, dữ liệu về media trong máy, ....

Intents

Đây là thông điệp (message) được chạy trong thiết bị. Nó có thể là thông báo có tin nhắn, thông báo có phần mềm mới cài vào, ... Không chỉ nghe thông báo mà phần mềm có thể tạo ra thông báo để kích hoạt phần mềm khác. 

No comments:

Post a Comment